Povinné informace PDF Print E-mail

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb. a vyhlášky č. 442/2006


1. Název

Obec Zářecká Lhota


2. Důvod a způsob založení

Obec Zářecká Lhota (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., O obcích v platném znění ke dni 1.4.2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese . odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkonu státní správy v územním obvodu a za podmínek následujících zákonů (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizačním řádu obecního úřadu).


3. Organizační struktura

Zastupitelstvo »Starosta» Obecní úřad

Organizační složky obce:

 • Obecní knihovna Zářecká Lhota
 • Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Zářecká Lhota

Příspěvková organizace: ---


4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa: Obecní úřad Zářecká Lhota, Zářecká Lhota č. 1 str. 5, 565 01 Choceň

4.2. Adresa úřadu pro osobní návštěvu: Obecní úřad Zářecká Lhota, Zářecká Lhota č. 1 str. 5, 565 01 Choceň

4.3. Úřední hodiny: Středa 19:00 - 20:00 hod.

4.4. Telefonní číslo: 725 092 574

4.5. Čísla faxu: --- 

4.6. Adresa internetových stránek:  www.zareckalhota.cz

4.7. Adresa e-podatelny:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , ID datové schránky: rfaa3tm

4.8. Další elektronické adresy: 

Profil zadavatele , adresa profilu zadavatele ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek

NEN - Portál veřejných zakázek

5. Případné platby lze poukázat

KB, as, č. účet: 16625611/0100

ČNB, 94-1415611 / 0710


6. IČO

00279820


7. DIČ

Obec není plátcem DPH 


8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů:  Ke stažení Úřední deska

8.2. Rozpočet:  Ke stažení


9. Žádosti o informace

Informace poskytujeme na adrese: Obecní úřad Zářecká Lhota, Zářecká Lhota č. str. 5, 565 01 Choceň


10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti lze podat:

 • osobně nebo telefonicky během úředních hodin
 • písemně na adresu obecního úřadu, el. podatelny nebo datové schránky

V případě, že je žádost podána písemně, musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena
 • jaká konkrétní informace je požadována
 • kdo žádost podává

Lhůty pro vyřízení žádosti jsou do 15 dnů s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s týmem, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).


11. Opravné prostředky

Příjem a vyřízení odvolání:

 • osobně nebo telefonicky během úředních hodin
 • písemně na adresu obecního úřadu, el. podatelny nebo datové schránky
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informací
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informací, které nebyly vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele
 • o odvolání rozhoduje obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce
 • o odvolání rozhoduje krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu nebo obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli o vzdělání (§ 14 odst. 3 písm. B) zákona) - do 3 dnů odložení. Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k prvnímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. A) zákona) - do 7 dnů od podání. Podání odvolání žadatele po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16 odst. 2 zákona) - do 15 dnů. Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinného subjektu - do 15. Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na jednání obecného úřadu (§ 14, odst. 3, písm. A zákona) - do 30 dnů od doručení výzev.

Způsob odvolání a jeho obsah:

O odvolání je nutné rozhodnout učinit 15 od předložení významného subjektu. Pokud byl subjekt v uvedeném termínu odvolání nerozhodně, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se zruší a napadené rozhodnutí potvrdí. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací je přezkoumatelné soudem.


12. Formuláře

Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informací


13. Popisy postupů - návody na řešení životních situací

Řešení živ. situace na Portále veřejné správy


14. Předpisy

14.1. Dříve používané předpisy

Přehled platných předpisů, podle kterých obcí jedna a rozhodují, a která upravují práva občanů ve vztahu k obci, vč. práva na získání informací.

 • zák. C. 128/2000 Sb., O obcích (obecní zřízení)
 • zák. C. 40/1964 Sb., Občanský zákoník
 • zák. C. 152/1994 Sb., O volbách do zastupitelstev v obcích
 • zák. C. 71/1967 Sb., O správním řízení
 • zák. C. 200/1990 Sb., O přestupcích
 • zák. C. 37/1973 Sb., O veřejných sbírkách
 • zák. C. 268/1949 Sb., O matrikách
 • zák. C. 138/1973 Sb., O vodách
 • zák. C. 50/1976 Sb., O územním plánování a stavebním řádu
 • zák. C. 135/1985 Sb., O požární ochraně
 • zák. C. 114/1988 Sb., O působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení
 • zák. C. 37/1989 Sb., O ochraně před alkoholismem a dalšími toxikomaniemi, v platném znění
 • zák. C. 84/1990 Sb., O právu hromadovacím
 • zák. C. 116/1990 Sb., O nájmu a podnájmu nebytových prostor
 • zák. C. 105/1990 Sb., O soukromém podnikání občanů, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. C. 202/1990 Sb., O loteriích a jiných podobných hrách
 • zák. C. 564/1990 Sb., O státní správě a samosprávě ve školství
 • zák. C. 565/1990 Sb., O místních poplatcích
 • zák. C. 455/1991 Sb., O živnostenském podnikání
 • zák. C. 482/1991 Sb., O sociální potřebnosti
 • zák. C. 553/1991 Sb., O obecní policii
 • zák. C. 563/1991 Sb., O účetnictví
 • zák. C. 570/1991 Sb., O živnostenských úřadech
 • zák. C. 582/1991 Sb., O organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • zák. C. 114/1992 Sb., O ochraně přírody a krajiny
 • zák. C. 143/1992 Sb., O platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a dalších organizacích a orgánech
 • zák. C. 337/1992 Sb., O správě daní a poplatků
 • zák. C. 338/1992 Sb., O dani z nemovitosti
 • zák. C. 368/1992 Sb., O správních poplatcích
 • zák. C. 357/1992 Sb., O dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
 • nař. vlády ČR č. 41/1993 Sb., Kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policie
 • zák. C. 41/1993 Sb., O ověřování shody opisů nebo kopií s listinou ao ověřování pravosti podpisu obecních úřadů ao vydávání potvrzujících orgánů obcí a okresních úřadů
 • vyhl. Min. financí č. 176/1993 Sb., O nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaných s užíváním bytu
 • zák. C. 72/1994 Sb., O vlastnictví bytů
 • zák. C. 111/1994 Sb., O silniční dopravě
 • zák. C. 199/1994 Sb., O zadávání veřejných zakázek
 • vyhl. MV č. 231/1996 Sb., Kterou stanoví paušální částku nákladů řízení o přestupcích
 • zák. C. 13/1997 Sb., O pozemních komunikacích
 • zák. C. 125/1997 Sb., O odpadech
 • zák. C. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím
 • zák. C. 328/1999 Sb. o občanských průkazech
 • zák. C. 329/1999 Sb. o doklady cestovní
 • zák. C. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • zák. C. 133/2000 Sb., O evidenci obyvatel a rodných čísel
 • zák. C. 218/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech ao změně některých dalších zákonů (rozpočtová pravidla)
 • zák. C. 243/2000 Sb., O rozpočtovém určení výnosů některých daní územních samosprávných celků a některých státních fondů (zákon o rozpočtovém určení daní)


14.2. Vydané právní předpisy: K e stažení


15. Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrada za poskytování informací - 200 Kč za započatou hodinu práce
15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrady za poskytnutí informací


16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv
16.2. Výhradní licence


17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.