Povinné informace PDF Print E-mail

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb. a vyhlášky č. 442/2006


1. Název

Obec Zářecká Lhota


2. Důvod a způsob založení

Obec Zářecká Lhota (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1.4.2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).


3. Organizační struktura

Zastupitelstvo » Starosta » Obecní úřad

Organizační složky obce:

 • Obecní knihovna Zářecká Lhota
 • Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Zářecká Lhota

Příspěvková organizace: ---


4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa: Obecní úřad Zářecká Lhota, Zářecká Lhota č. p. 5, 565 01 Choceň

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Obecní úřad Zářecká Lhota, Zářecká Lhota č. p. 5, 565 01 Choceň

4.3. Úřední hodiny: Středa 19:00 - 20:00 hod.

4.4. Telefonní číslo: 725 092 574

4.5. Čísla faxu : --- 

4.6. Adresa internetové stránky: www.zareckalhota.cz

4.7. Adresa e-podatelny:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , ID datové schránky: rfaa3tm

4.8. Další elektronické adresy: Profil zadavatele, adresa profilu zadavatele ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek


5. Případné platby lze poukázat

KB, a.s., č. účtu: 16625611/0100

ČNB, 94-1415611/0710


6. IČO

00279820


7. DIČ

Obec není plátcem DPH 


8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů: Ke staženíÚřední deska

8.2. Rozpočet: Ke stažení


9. Žádosti o informace

Informace poskytujeme na adrese: Obecní úřad Zářecká Lhota, Zářecká Lhota č. p. 5, 565 01 Choceň


10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti lze podat:

 • osobně nebo telefonicky během úředních hodin
 • písemně na adresu obecního úřadu, el. podatelny nebo datové schránky

V případě, že je žádost podána písemně, musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena
 • jaká konkrétní informace je požadována
 • kdo žádost podává

Lhůty pro vyřízení žádosti jsou do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).


11. Opravné prostředky

Příjem a vyřízení odvolání:

 • osobně nebo telefonicky během úředních hodin
 • písemně na adresu obecního úřadu, el. podatelny nebo datové schránky
 • formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele
 • o odvolání rozhoduje obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce
 • o odvolání rozhoduje krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení. Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání. Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů. Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů. Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Způsob odvolání a jeho obsah:

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.


12. Formuláře

Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace


13. Popisy postupů – návody na řešení životních situací

Řešení živ. situací na Portále veřejné správy


14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle kterých obce jednají a rozhodují, a které upravují práva občanů ve vztahu k obci, vč. práva na získání informací.

 • zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
 • zák. č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcí
 • zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení
 • zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • zák. č. 37/1973 Sb., o veřejných sbírkách
 • zák. č. 268/1949 Sb., o matrikách
 • zák. č. 138/1973 Sb., o vodách
 • zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
 • zák. č. 135/1985 Sb., o požární ochraně
 • zák. č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení
 • zák. č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, v platném znění
 • zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
 • zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
 • zák. č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
 • zák. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství
 • zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
 • zák. č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti
 • zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii
 • zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
 • zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zák. č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
 • zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
 • zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti
 • zák. č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích
 • zák. č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
 • nař. vlády ČR č. 41/1993 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii
 • zák. č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
 • vyhl. Min. financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu
 • zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů
 • zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • zák. č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
 • zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • zák. č. 125/1997 Sb., o odpadech
 • zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zák. č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech
 • zák. č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
 • zák. č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)


14.2. Vydané právní předpisy: Ke stažení


15. Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací - 200 Kč za započatou hodinu práce
15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací


16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv
16.2. Výhradní licence


17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.